Northen Hokkaido Gourmet อาหารอร่อยของฮอกไกโดเหนือ

ของอร่อยของฮอกไกโดเหนือ

 • ปริมาณการผลิตแปรรูป
  ชั้นยอดของประเทศ

 • ปริมาณการจับสัตว์น้ำ
  ชั้นยอดของประเทศ

 • พื้นที่เพาะปลูกและปริมาณ
  การเก็บเกี่ยวชั้นยอดของประเทศ

 • พื้นที่เพาะปลูกและปริมาณ
  การเก็บเกี่ยวชั้นยอดของประเทศ

 • จำนวนการเลี้ยงสัตว์ชั้นยอดของประเทศ

 • พื้นที่เพาะปลูกและปริมาณ
  การเก็บเกี่ยวชั้นยอดของประเทศ

 • ปริมาณการจับสัตว์น้ำขึ้นจากน้ำ
  ชั้นยอดของประเทศ

 • ปริมาณการจับปูหรือปลา
  ขึ้นจากน้ำชั้นยอดของประเทศ

 • ปริมาณการจับสัตว์น้ำขึ้นจากน้ำ
  ชั้นยอดของประเทศ